Photo Galleries
   
E
   Êåñáôóßíé (1)
   ÁóôõðÜëáéá åîï÷éêÝò êáôïéêßåò - Í. äùäåêáíÞóïõ (1)
   Ôáêôïðïßçóç ÁõèáéñÝôùí (1)

28

.. 18122


210.4960914
210.4946155


210.4960914

Email
info@palatianos.gr

Find Us on Facebook
palatianos.gr » - Êåñáôóßíé


- Êåñáôóßíé

Åîáüñïöç ðïëõêáôïéêßá
  Åîáüñïöç ðïëõêáôïéêßá


ÍÝá åîáüñïöç ïéêïäïìÞ åðß Pilotis ìå Õðüãåéï êáé Äþìá. Ðùëïýíôáé íåüäìçôá ðïëõôåëÞ äéáìåñßóìáôá êáé ïñï...

»
 
: Êåñáôóßíé : €Áðü 1500 åõñþ áíÜ ô.ì.


1 - 1 1 - Êåñáôóßíé

    1    
 
palatianos.gr - Copyright © 2007 - All rights reserved.
Powered By Global CMS v3.1