Photo Galleries
   
E
   Êåñáôóßíé (1)
   ÁóôõðÜëáéá åîï÷éêÝò êáôïéêßåò - Í. äùäåêáíÞóïõ (1)
   Ôáêôïðïßçóç ÁõèáéñÝôùí (1)

28

.. 18122


210.4960914
210.4946155


210.4960914

Email
info@palatianos.gr

Find Us on Facebook
palatianos.gr » E » Éäéùôéêü Ýñãï

Éäéùôéêü Ýñãï


Éäéùôéêü Ýñãï
  Éäéùôéêü Ýñãï  
'Áäåéá áëëáãÞò ÷ñÞóçò õðÜñ÷ïíôïò éóïãåßïõ êáôáóôÞìáôïò óå êëåéóôü ÷þñï óôÜèìåõóçò, õðÜñ÷ïíôïò Â' ïñüöïõ áðü áðïèÞêç óå êáôïéêßá êáé äçìéïõñãßá ÷þñïõ óôÜèìåõóçò óôçí ðñáóéÜ óôïí äÞìï Êåñáôóéíßïõ (2009).
: ÏëïêëçñùìÝíç
: Êåñáôóßíé : . 
palatianos.gr - Copyright © 2007 - All rights reserved.
Powered By Global CMS v3.1