Photo Galleries
   
E
   Êåñáôóßíé (1)
   ÁóôõðÜëáéá åîï÷éêÝò êáôïéêßåò - Í. äùäåêáíÞóïõ (1)
   Ôáêôïðïßçóç ÁõèáéñÝôùí (1)

28

.. 18122


210.4960914
210.4946155


210.4960914

Email
info@palatianos.gr

Find Us on Facebook
palatianos.gr » E » Éäéùôéêü Ýñãï

Éäéùôéêü Ýñãï


Éäéùôéêü Ýñãï
  Éäéùôéêü Ýñãï  
Éäéùôéêü Ýñãï Éäéùôéêü Ýñãï Éäéùôéêü Ýñãï Éäéùôéêü Ýñãï Éäéùôéêü Ýñãï Éäéùôéêü Ýñãï Éäéùôéêü Ýñãï Éäéùôéêü Ýñãï
Åíßó÷õóç öÝñïíôïò ïñãáíéóìïý (êïëþíåò,äïêÜñéá) ìå gunite (åêôïîåõüìåíï óêõñüäåìá) êáé ôóéìåíôåíÝóåéò óå õðáñ÷ïõóá äéüñùöç êáôïéêßá óôïí ÄÞìï ÁóôõðÜëáéáò.(2011)
: ÏëïêëçñùìÝíç
: ÁóôõðÜëáéá : . 
palatianos.gr - Copyright © 2007 - All rights reserved.
Powered By Global CMS v3.1